Statut


STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne.

§ 1

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową.

 

§ 2

1. Główna siedziba Poradni mieści się w Czerwionce-Leszczynach 44-230 przy ul. 3-go Maja 42.

Poradnia prowadzi Zamiejscowy Punkt Konsultacyjny w Rybniku 44-200, przy ul. 3 Maja 31.

 

§ 3

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Rybnicki.

 

§ 4

Poradnia podlega pod bezpośredni nadzór pedagogiczny Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 5

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna obejmuje swą działalnością placówki oświatowe powiatu rybnickiego usytuowane na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Gminy Jejkowice, Gaszowice, Lyski i Świerklany.

 

 1. W Zamiejscowym Punkcie przyjmowane są dzieci i młodzież z terenu Gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Świerklany.

 

§ 6

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

 2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka.

 3. W Zamiejscowym Punkcie w Rybniku prowadzona jest w szczególności diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna z terapią logopedyczną. Pracownicy prowadzą poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

 4. Zespół Orzekający Poradni działa wyłącznie w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce – Leszczynach.

 

§ 7

Organizacja Poradni

 1. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia danego roku na podstawie Planu Pracy i Planu Finansowego Poradni. Arkusz zawiera strukturę zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych.

 

Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

§ 8

Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor. Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku. Tygodniowy i dzienny rozkład godzin pracowników ustala dyrektor Poradni w zależności od realizowanych zadań oraz potrzeb środowiska.

 

§ 9

Poradnia używa pieczęci podłużnej o treści:

 

P O R A D N I A

Psychologiczno-Pedagogiczna

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. 3-go Maja 42, tel.032 4311-267

Identyfikator: 001354830

 

oraz

 

ZAMIEJSCOWY PUNKT KONSULTACYJNY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

w Czerwionce- Leszczynach

z siedzibą w Rybniku

44-200 RYBNIK, ul. 3 Maja 31

NIP: 642-24-92-715 Reg.001354830

 

§ 10

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 11

 1. Cele Poradni:

  1. Zapewnia i udziela dzieciom (od urodzenia) i młodzieży (do zakończenia edukacji) wielospecjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną.

  2. Pomaga uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, kształtuje umiejętności znalezienia się absolwentów na rynku pracy.

  3. Wspomaga wychowawczą funkcję rodziny.

  4. Wspomaga edukacyjną i wychowawczą funkcję szkoły.

 1. Zadania Poradni:

a. Diagnozowanie dzieci i młodzieży.

b. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

c. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

d. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, polega w szczególności na:

 1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

 2. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

 3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

4. Pomoc jest udzielana w szczególności w formie:

 1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

 2. terapii rodziny,

 3. grup wsparcia,

 4. prowadzenia mediacji,

 5. interwencji kryzysowej,

 6. warsztatów,

 7. porad i konsultacji,

 8. wykładów i prelekcji,

 9. działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

5. Realizowanie przez poradnie zadań polega w szczególności na:

 1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy:

  1. w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,

  2. w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

  3. w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 2. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 3. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego.

 4. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 5. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 6. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 7. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

 

6. Zadania są realizowane w szczególności w formie:

 1. porad i konsultacji,

 2. udziału w spotkaniach dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,

 3. udziału w zebraniach rad pedagogicznych,

 4. warsztatów,

 5. grup wsparcia,

 6. wykładów i prelekcji,

 7. prowadzenia mediacji,

 8. interwencji kryzysowej,

 9. działalności informacyjno-szkoleniowej,

 10. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

§ 12

 1. Pracownicy Poradni realizują zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole, placówce oraz w środowisku rodzinnym.

 2. Pracownicy Poradni współpracują z innymi Poradniami, a także przedszkolami, szkołami, placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, oraz ich rodzicom.

 3. Wykonywanie zadań przez Poradnię, oraz sposób ich realizacji uwzględnia potrzeby osób i placówek oświatowych korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 4. Pracownicy Poradni zapewniają wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.

 5. Pracownicy Poradni mogą – na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki – uczestniczyć w spotkaniach zespołu, który ma na celu planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku i uczniowi.

 6. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi Poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

 

§ 13

 

W Poradni działa Zespół Orzekający

 

 1. W skład zespołu wchodzą:

 1. dyrektor Poradni lub osoba przez niego upoważniona, jako przewodniczący zespołu,

 2. psycholog,

 3. pedagog,

 4. lekarz.

 

W zespole mogą uczestniczyć:

a) logopeda,

b) inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny,

c) wnioskodawca.

 

 1. Zespół orzeka na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 1. Zespół wydaje orzeczenia:

 1. potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

 2. potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 3. potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 4. potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

 5. Zespół Orzekający wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

 

 1. Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr DK – R4.110.7.13.2012.AD z dnia 16.04.2012 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce – Leszczynach działa zespół orzekający wydający orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem. Zespół orzekający obejmuje powiat rybnicki, tj. Miasto i Gminę Czerwionka – Leszczyny, Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice, Gminę Lyski, Gminę Świerklany.

 

 1. Szczegółowe zasady działania Zespołu Orzekającego określa rozporządzenie MEN z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

 

 

Rozdział III

 

Organy Poradni – zasady ich współdziałania i sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 

 

§ 14

Organami Poradni są:

 1. Dyrektor Poradni.

 2. Rada Pedagogiczna.

 

§ 15

 

 1. Do zadań Dyrektora Poradni należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Poradni.

 2. Organizacja i nadzorowanie pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Poradni.

 3. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

 4. Inspirowanie i wspomaganie członków Rady Pedagogicznej w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Poradni.

 5. Gromadzenie informacji o pracy pracowników pedagogicznych celem dokonania ich oceny pracy (wg zasad określonych w odrębnych przepisach).

 6. Czuwanie nad majątkiem Poradni i gospodarką finansowo-materialną Poradni.

 7. Bezpośredni udział w działalności podstawowej Poradni.

 8. Reprezentowanie Poradni na zewnątrz.

 9. Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.

 10. Powoływanie Zespołów Orzekających.

 11. Decydowanie w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników placówki.

 12. Przyznawanie nagród i innych wyróżnień oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym.

 13. Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

 14. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

 15. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

 

§ 16

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor – jako przewodniczący oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni. Z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Dyrektora Poradni: dyrektorzy szkół, przedstawiciele zespołów wychowawczych, lekarze specjaliści i inne zainteresowane osoby.

 

 

§ 17

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 1. Opracowanie projektu Statutu lub jego zmian.

 2. Opracowywanie i zatwierdzanie Rocznego Planu Pracy oraz programu rozwoju.

 3. Podejmowanie odpowiednich uchwał i ustalanie sposobów ich realizacji (innowacje i eksperymenty pedagogiczne, statut).

 4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego.

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. Organizację pracy placówki, w tym tygodniowy harmonogram pracy.

 2. Projekt planu finansowego placówki.

 3. Wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 4. Przydziały czynności w ramach etatu i godzin dodatkowych.

 

 

§ 18

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 

§ 19

 

  1. Współdziałanie „organów” realizowane jest:

 1. Na konferencjach i naradach Rad Pedagogicznych.

 2. Poprzez przekazywanie na bieżąco wymiany informacji w księgach zarządzeń, komunikatów.

 3. Poprzez umożliwianie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki.

 1. Kwestie sporne między organami zespołu rozstrzyga się wpierw wewnątrz Placówki na forum komisji rozjemczej, zwanej dalej „komisją”, powoływaną każdorazowo na zaistniałą okoliczność.

 

  1. W skład komisji wchodzą strony lub ich przedstawiciele w równych proporcjach oraz naturalny arbiter wybrany przez obie strony sporu.

  2. Komisję powołuje dyrektor, zgodnie ze wskazaniami swoich przedstawicieli i neutralnego arbitra przez strony sporu, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o rozpatrzenie sporu.

  3. Komisja wydaje orzeczenie rozstrzygające spór w terminie 14 dni od jej powołania.

  4. Spór uważa się za rozstrzygnięty, jeśli obie strony zgadzają się z treścią orzeczenia komisji.

  5. W przypadku braku zgody stron przy wyborze neutralnego arbitra lub uzgodnionego orzeczenia komisji, spór może być rozstrzygnięty przez organ wyższy na umotywowany wniosek Dyrektora.

 

§ 20

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Poradni.

 2. W przypadku określonym w ust. 1 Zarząd Powiatu jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

Rozdział IV

Pracownicy, ich prawa i obowiązki.

 

§ 21

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

 2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 3. Lekarze zatrudnieni w Poradni otrzymują uposażenie wg zasad ustalonych dla lekarzy.

 4. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni, w zależności od zadań oraz terenu działania, ustala – na wniosek Dyrektora – Organ prowadzący Poradnię.

 5. Pracownicy pedagogiczni w ramach obowiązującego wymiaru godzin prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą oraz zajęcia z nauczycielami, rodzicami i innymi osobami w Poradni i poza nią, wynikające z zadań statutowych Poradni, wg tygodniowego harmonogramu pracy. Ze względu na specyfikę pracy harmonogram może ulegać zmianie, tzw. ruchomy czas pracy.

 6. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela – Dz. U. 56/1997r. z późn. zmianami.

 7. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez poradnię:

 1. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.

 2. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

   1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,

   2. czas trwania porozumienia,

   3. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami,

   4. zobowiązanie wolontariusza do nie ujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,

   5. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

 3. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, we współpracy ze specjalistami oraz pod nadzorem Dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

§ 22

 

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 2. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb Poradni, za zgodą organu prowadzącego.

 

 

§ 23

 

Do obowiązków pracowników pedagogicznych Poradni należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów.

 2. Aktywny udział w realizacji celów i zadań Poradni.

 3. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zgodnie z Kodeksem Etyki Pracowników Administracji o Obsługi oraz Kodeksem Etyki Pracowników Pedagogicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce – Leszczynach.

 4. Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

 

§ 24

 

    1. Do zadań pedagoga należy:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

  2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,

  3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

  4. analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

  5. określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

  6. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  7. prowadzenie zajęć profilaktycznych.

 

    1. Do zadań psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,

 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

 4. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

 5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

    1. Do zadań logopedy należy:

 1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci i uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

 2. diagnozowanie logopedyczne, oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,

 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i uczniów, w zależności od rozpoznawanych potrzeb,

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

 5. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 6. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

    1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

 3. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

 4. koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,

 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,

 6. wskazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

- wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

- alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

- programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 1. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

 2. wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami.

 

    1. Do zadań rehabilitanta należy:

 1. całkowita odpowiedzialność za przebieg i organizację zajęć rehabilitacyjnych w Poradni z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 2. prowadzenie ćwiczeń usprawniających ruchowo indywidualnie i w grupach, zwłaszcza dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzoną motoryką wielką i inne, na podstawie skierowań lekarskich,

 3. prowadzenie dokumentacji przypadków z opisem przebiegu ćwiczeń.

 

§ 25

Pracownikom pedagogicznym Poradni przysługuje prawo do:

 1. Udziału we wszystkich formach statutowej działalności Poradni.

 2. Rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Poradni.

 

 

§ 26

 1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

  1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania,

  2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia,

  3. dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

  4. oraz inną dokumentację związaną z zatrudnieniem, księgowością, itp.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze.

§ 27

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 28

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być przeprowadzone na wniosek organu prowadzącego i organów Poradni, zgodnie z procedurą obowiązującą przy ustalaniu Statutu.

 

§ 29

Znowelizowany Statut został zatwierdzony Uchwałą nr 3/2013/2014 z dnia 04.09.2013r. Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach.

 

Statut został opracowany na podstawie następujących artykułów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami).

 2. Ustawy z dnia 26.01.1982r. Karty Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674, z późn.zm.).

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 18.09.2008r. w/s orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. nr 73 poz. 1072 z dnia 30.09.2008r.).

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 1.02.2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)

 5. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 7 maja 2013r. poz. 532)

 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. nr 228, poz. 1492) z późniejszymi zmianami.

 7. Pozostałe akty wykonawcze wydane do Ustawy o systemie oświaty.20 listopad 2014 Dodanie zakładki "Statut"
Redaktor: Tomasz Kajtoch

Starostwo Rybnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku