Nabór


Dokumenty i formularze do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Terapeuta SI
plik dodano: 23 czerwiec 2020
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pedagog
plik dodano: 23 czerwiec 2020
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Psycholog
plik dodano: 20 maj 2019
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główna księgowa
plik dodano: 28 październik 2013

PPP/110/01/2011 Czerwionka-Leszczyny, dn.12.10.2011r.OGŁOSZENIE
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ogłasza nabór kandydatów do pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
ul. 3-go Maja 42 na stanowisko:
podinspektor do spraw księgowości
(wymiar zatrudnienia- 10/40 etatu)


Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie lub wyższe o kierunkach: rachunkowość, zarządzanie, marketing lub ekonomia.
2. Znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie powiatowym oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.
4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne skarbowe.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność pracy w programie Excel,
2. Umiejętność pracy w programie Płatnik,
3. Umiejętność pracy w programie Bestia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków,
2. Naliczanie wynagrodzeń,
3. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys- curriculum vitae,
3. Kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Kserokopia dowodu osobistego,
7. Referencje,
8. Kwestionariusz osobowy, dostępny na bip.poradnia-czerwionka.pl,
9. Oświadczenie kandydata o znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie powiatowym oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigany z oskarżenia publicznego lub przestępstwa umyślne skarbowe lub dokumenty zawierające dane w tym zakresie,
11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
12. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
13. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
14. Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
15. Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Dokumenty wymienione w pkt 3-6 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Kandydat na stanowisko podinspektora w do spraw księgowości” należy składać w terminie od 12.10.2011r. do 26.10.2011r. pod adresem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. 3-go Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
Planuje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu na dzień 02.11.2011r.

Inne informacje:
1. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr.223, poz. 1458),
2. Dokumenty, które wpłyną do Poradni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008r., Nr. 223, poz. 1458),
4. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
5. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przekłada pracodawcy:
1) Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne skarbowe,
2) Zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca),
6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
7. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie przechowywane do archiwum zakładowego,
8. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane na pisemny wniosek zainteresowanego bądź odbierane przez nich osobiście. Dokumenty nieodebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury naboru, będą komisyjnie niszczone,
9. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.poradnia-czerwionka.pl).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dani 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458).”

 23 czerwiec 2020 Wprowadzenie informacji o naborze pracownika na stanowisko: Terapeuta SI.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
23 czerwiec 2020 Wprowadzenie informacji o naborze pracownika na stanowisko: Pedagog.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
20 maj 2019 Wprowadzenie informacji o naborze pracownika na stanowisko: Psycholog.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
28 październik 2013 Wprowadzenie informacji o naborze pracownika.
Redaktor: Tomasz Kajtoch

12 październik 2011 Wprowadzenie informacji o naborze pracownika.
Redaktor: Tomasz Kajtoch

 

Starostwo Rybnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku