Ochrona Danych Osobowych


Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dn.4.05.2016r.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą przy ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka – Leszczyny jest Dyrektor PPP mgr Marzena Kulig.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail ppp@powiatrybnicki.pl, tel. 324311267.

3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy Prawa Oświatowego z dn.14.12.2016r (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), Ustawy o Systemie Oświaty z dn.7.09.1991r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z późń. zm. (Dz.U.poz 199 oraz Dz.U.poz. 1647 z dn.25.08.2017) oraz innych rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw.

4. Dane osobowe klientów PPP mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Klienci Poradni mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8.Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
a ich podanie przez klienta jest obowiązkowe w celu objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Starostwo Rybnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku